КОЛОРИ 2005ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0791-С01/ 09.11.2017 г. с наименование: Енергийна ефективност в „КОЛОРИ 2005“ ЕООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 784 080,00 лева, като от тях 1 258 972,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

Кратко описание на проектното предложение:

„КОЛОРИ 2005“ ЕООД е създадена през 2005г. с основна дейност производство на слънцезащитни продукти-щори и сенници. Фирмата разполага с изградена собствена магазинна мрежа в цялата страна и производствена база в Пловдив. Увеличаването на продуктовата гама с нови модели щори и сенници,и нарастването на разнообразието от тестили и цветове наложи изграждането на нови производствени и складови помещения в началото на 2015г. Логично продължение на фирмената стратегия са инвестиции за подобряване на производствения капацитет и енергийната ефективност на компанията.

 

Дейностите по проекта включват:

1.     Дейности по Елемент А „Инвестиции“ за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност,и свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.

 

2.     Дейности по Елемент Б „Услуги“, свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включващи:

Ø  Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност“) от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;

 

Ø  Дейности за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001;

 

Ø  Дейности и мерки за Публичност и визуализация

 

Очакваните резултати са:

Ø  повишена конкурентоспособност на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което от своя страна да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната му интензивност.

Ø  реализирани инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни високоспециализирани дейности и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на фирмата.

Ø  ресурсно ефективни и екологосъобразни високоспециализирани дейности, рефлектиращи върху повишаването на енергийната ефективност и конкурентоспособността на фирмата.

 

Общата цел на проекта е:

Общата цел на настоящия проект е реализиране на мерки за енергийна ефективност за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД.

 

Специфичните цели на проекта включват:

1.     Подобряване на енергийната ефективност на фирмата чрез инвестиции в оборудване, необходимо за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, които ще рефлектират в разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.

2.     Подобряване на енергийната ефективност и капацитет на дружеството посредством прилагането на система за енергийно и ефикасно производство чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001.

3.     Повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на компанията чрез обновление на производственото оборудване и прилагане на ресурсно ефективни, и екологосъобразни мерки.

4.     Повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието посредством инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и постигане на устойчив растеж.

Общата и специфични цели на проекта са в съответствие с целите на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и в съответствие със специфичната цел на Приоритетна ос 3 от ОПИК „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”.

 

 


 

 
„КОЛОРИ 2005“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0323-С01/ 06.03.2017 г. с наименование: Развитие на управленския капацитет и растеж на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 154 860,00 лева, като от тях 108 402,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.


Кратко описание на проектното предложение:
Фирма „КОЛОРИ 2005“ ЕООД е създадена през 2005г. с основна дейност производство на слънцезащитни продукти-щори и сенници. Фирмата разполага с изградена собствена магазинна мрежа в цялата страна, а производствената ни база е разположена в Пловдив. Увеличаването на продуктовата гама с нови модели щори и сенници, както и нарастването на разнообразието от текстили и цветове, наложи изграждането на нови производствени и складови помещения в началото на 2015г. Логично продължение на фирмената стратегия за развитие, растеж и укрепване на пазарните позиции на фирмата е развитието на управленския капацитет чрез ефективни системи за управление.

Основните дейности по проекта включват:
1.    Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието посредством внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
2.    Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, които включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието и инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждането им;
3.    Дейности за визуализация на проекта - подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.


Общата цел на проекта е:
Развитие на управленския капацитет и растеж на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Специфични цели на проекта са:
1.     Развитие и укрепване на управленския капацитет на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги за внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
2.    Развитие и укрепване на управленския капацитет на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието и инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждането им;
3.    Растеж на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии, и услуги посредством подкрепа за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието.

Реализирането на проектното предложение ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на дружеството, развитие на управленския капацитет и растеж на „КОЛОРИ 2005“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, което представлява и общата цел на настоящата процедура. Същевременно, специфичните проектни цели съответстват на специфичните цел на процедурата, а именно да се стимулират малките и средни предприятия да инвестират в развитие и укрепване на управленския си капацитет посредством използването на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии като фактор за растеж на МСП.
Посредством реализация на планираните дейности за внедряване и ре-сертификация на системи за управление, дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието и дейности за инвестиции в
ново оборудване, допринасящо за въвеждането им, проектът ще отговори на заложените в схемата за безвъзмездна помощ цели.
Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираните дейности, насочени към развитие, растеж и укрепване на капацитета на предприятието. Целите и дейностите са директно насочени към използване на специализирани услуги и насърчаване използването на ИКТ и услуги, на базата на концепцията за устойчиво развитие.
 

 


 

 

„КОЛОРИ  2005“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0353-С01/ 20.06.06.2016 г. с наименование: Подобряване на производствения капацитет в „КОЛОРИ  2005“ ЕООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 1 070 000,00 лева, като от тях 749 000,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез ЕФРР. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

Кратко описание на проектното предложение:

Фирма „Колори 2005“ ЕООД е създадена през 2005 г. с основна дейност производство на слънцезащитни продукти-щори и сенници. Фирмата разполага с изградена собствена магазинна мрежа в цялата страна, а производствената ни база е разположена в Пловдив. Увеличаването на продуктовата гама с нови модели щори и сенници, и нарастването на разнообразието от тестили и цветове наложи изграждането на нови производствени и складови помещения в началото на 2015 г.

Логично продължение на фирмената стратегия са инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията.

Необходимостта от планираните дейности по проекта се обуславя от нарастващата продуктова гама и ограничения капацитет на наличното оборудване, което препятства увеличаване на производството и ни поставя в невъзможност да удовлетворим всички поръчки. За да гарантираме високо качество и удовлетвореност ние предлагаме на нашите клиенти пълен набор от продукти и услуги: проектиране, изработка, доставка и монтаж на всеки един наш продукт. Освен чрез непосредствен контакт с индивидуални клиенти, продуктите ни се разпространяват в цялата страна и чрез изградена дистрибуторска мрежа от над 200 представители на територията на България. От 7 години фирма „Колори 2005“ ЕООД има и успешни търговски отношения с верига магазини „Метро“. През последните години регистрираме и сериозен интерес от клиенти извън страната, но към настоящия момент сме възпрепятствани да реализираме експортния си потенциал поради ограничен технологичен капацитет.

 

Планираните дейности по проекта включват подобряване на производствените процеси и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност, и ще бъдат реализирани посредством доставката и въвеждане в експлоатация на Линия за заваряване на PVC детайли със стационарна и движеща се глава, Автоматична машина за разкрой на платове за щори и Индустриална шевна машина за акрилни, полиестерни, пвц, технически и други текстили за сенници.

 

Общата цел на проекта е:

Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Колори 2005“ ЕООД посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване за подобряване на производствените процеси, ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието.

 

Специфични цели на проекта са:

 

1.   Повишаване на производствения капацитет на „Колори 2005“ ЕООД чрез закупуване на ново оборудване, с което да бъдат подобрени производствените процеси и увеличена производителността;

 

2.   Засилване на експортния потенциал на „Колори 2005“ ЕООД чрез внедряване на модерно компютризирано оборудване, което повишава ефективността на производствените процеси и подобрява качеството на продуктите;

 

3.   Повишаване на конкурентоспособността на „Колори 2005“ ЕООД и пазарното присъствие на дружеството на националния и международния пазар посредством внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието, постигане на по-висока производителност, намаляване на разходите и цялостно оптимизиране на производствената верига.

 

Резултати:

Ø  Подобрен производствен капацитет на дружеството посредством въвеждането в експлоатация на Линия за заваряване на PVC детайли със стационарна и движеща се глава – 1 брой; Автоматична машина за разкрой на платове за щори – 1 брой; Индустриална шевна машина за акрилни, полиестерни, пвц, технически и други текстили за сенници – 1 брой;

 

Ø  Подобрена ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на дружеството посредством въвеждането в експлоатация на Линия за заваряване на PVC детайли със стационарна и движеща се глава – 1 брой; Автоматична машина за разкрой на платове за щори – 1 брой; Индустриална шевна машина за акрилни, полиестерни, пвц, технически и други текстили за сенници – 1 брой;